Αλκιβιάδης Σ. Ιωαννίδης
Επίτομος ιστορία των Ελλήνων από της αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1912, 10th edition]