Γεώργιος Τσαγρής
Επιτομή της ιστορίας των Ελλήνων μετά των σημαντικοτάτων γεγονότων της ιστορίας των Ρωμαίων και των νεωτέρων χρόνων μετά πολλών εικόνων προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, μέρος Α΄ ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Μαντινεία μάχης διά την Α΄ τάξιν των Ελλην. Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1898]