Γεώργιος Τσαγρής
Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος ελληνικού έθνους προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1894]