Γεώργιος Τσαγρής
Ιστορία ρωμαϊκή και ελληνική μέχρι της υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως διά την Β΄ τάξιν του γυμνασίου
[1909]