Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος διά την Α΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1931, 1st edition]