Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Αχαϊκής Συμπολιτείας διά την Α΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1928, 3rd edition]