Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία ελληνική, ρωμαϊκή, βυζαντιακή διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1901]