Θεοδ. Γ. Κύπριος
Γαλλική μέθοδος. Εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1930, 1st edition]