Γεώργιος Ν. Παπανικολάου
Πλάτωνος Φαίδων (Κεφ 1+34 και…63+67). Σχολικόν βοήθημα διά την Η΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων
[1950]