Βίκτωρας Δ. Κρητικός
Σοφοκλέους Αντιγόνη. Σχολικόν βοήθημα διά την Η΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων
[1952]