Αναστ. Λαζάρου
Ιστορία Ελληνική. Δια την Δ΄ τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]