Υπουργείον Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[1924, 2nd edition]