Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος
Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1901, 3rd edition]