Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος
Στοιχεία ελληνικής γραμματολογίας. Προς χρήσιν των Γυμνασίων. Κατά το επίσημον Πρόγραμμα του Υπουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως
[1886]