Νικόλαος Δ. Τζουγανάτος
Γενική Ιστορία εις περιληπτικά μαθήματα. Τεύχος Β΄ (Νεώτεροι χρόνοι). Προς χρήσιν των υποψηφίων του Πανεπιστημίου και των Ανωτάτων Σχολών