Χρίστος Χριστίδης
Αρχαία θέματα. Γενικές γραμματικές, συντακτικές και ερμηνευτικές οδηγίες - θέματα - σχόλια - ασκήσεις - μετάφραση - λύση ασκήσεων. Για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο
[1966]