Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο
[1978, 1st edition]