Αλέξανδρος Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα για τους μαθητές της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 1st edition]