Α. Μομφερράτος
Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων των Παρθεναγωγείων και διδασκαλείων της εν Αθήνας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
[1904]