Ηλίας Π. Μηνιάτης
Ευαγγελικαί Περικοπαί δια την Ε΄ & ΣΤ΄ τάξιν των δημ. σχολείων
[1967]