Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου
Κατήχηση και λειτουργική για την ΣΤ΄ τάξη του Δημ. Σχολείου και για το Β΄ έτος συνδιδασκαλίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.
[1952, 1st edition]