Δημ. Γιαννάκος
Κατήχησις και Λειτουργική διά την ΣΤ΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου (και διά την συνδιδασκαλίαν της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως)