Ιωάννης Καμπανάς
Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική διά την ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1960]