Παύλος Νικόδημος, Κ. Μακρής, Δ. Φατσίτσας
Καινή Διαθήκη τάξι Δ΄ και Β΄ έτος συνδιδασκαλίας