Κ. Δ. Παλαιολόγος, Σ. Γ. Περιστεράκης
Στοιχεία Φυσικής προς χρήσιν των υποψηφίων δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Ανωτάτων Σχολών και των μαθητών των ανωτέρων τάξεων των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1951, 3η Έκδοση]