Στέφανος Δ. Σερμπέτης
Προβλήματα Ανόργανου και Οργανικής Χημείας προς χρήσιν των υποψηφίων δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των ανωτάτων σχολών και των μαθητών των ανωτάτων τάξεων των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1953]