Αλέξανδρος Σπυράκης
Στοιχεία Εμπορευματολογίας δια την γ' τάξιν των μέσων Εξαταξίων εμπορικών σχολών και τας επαγγελματικάς σχολάς
[1952, 3rd edition]