Χ. Ε. Παπαναστασίου
Προβλήματα Φυσικής και αι λύσεις αυτών προς χρήσιν των μαθητών των Πρακτικών Λυκείων, των υποψηφίων του Πολυτεχνείου και των άλλων Ανωτέρων Σχολών
[1931]