Ανδρέας Γ. Παπαγεωργίου
Οργανική Χημεία προς χρήσιν των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών και των τελειόφοιτων μαθητών των Γυμνασίων και Πρακτ. λυκείων