Παύλος Οδ. Σακελλαρίδης
Γενική Χημεία προς χρήσιν των υποψηφίων των Ανωτάτων Σχολών και των μαθητών των τελευταίων τάξεων των Γυμνασίων
[1949, 1st edition]