Γεώργιος Κυριακός
Οργανική χημεία προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών (θεωρία, αντιδράσεις, ασκήσεις)
[1972]