Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Στοιχεία Άλγεβρας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, των πρακτικών λυκείων και των υποψηφίων δια τας ανωτέρας του κράτους σχολάς
[1944, 1st edition]