Γεώργιος Πατέλης
Ανωτέρα Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν 1) των δημοδιδασκάλων 2) των υποψηφίων δια τας εξετάσεις των σχολών ανωτάτης εμπορικής - ανωτάτης βιομηχανικής - μικρού πολυτεχνείου (ΣΥΠ) - εμποροπλοιάρχων 3) των μαθητών των Πρακτικών Λυκείων των Γυμνασίων - των νυκτερινών τεχνικών σχολών 4) των υποψηφίων τραπεζιτικών υπαλλήλων