Μ. Κορές
Στοιχεία Γεωμετρίας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και των προπαρασκευαστικών σχολών
[1903]