Νικόλαος Δ. Νικολάου
Μεγάλη Στοιχειώδης Άλγεβρα προς χρήσιν των μαθητών των πρακτικών Λυκείων, Γυμνασίων και των υποψηφίων δια τας Ανωτάτας Σχολάς του Κράτους
[1932, 1st edition]