Ιω. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Α. Μπαρμπαστάθης
Ευθύγραμμος τριγωνομετρία προς χρήσιν των Κλασσικών Γυμνασίων
[1932, 1st edition]