Θεοδ. Γ. Κύπριος
Γαλλική χρηστομάθεια τόμος Α΄, δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων, την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και την Γ΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων θηλέων
[1922, 5th edition]