Γρ. Κ. Σφακιανός
Εμπορικόν Δίκαιον. Προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεως των Εξατάξεων Εμπορικών Σχολών
[1956]