Δημήτριος Κακλαμάνος
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν της Α' τάξεως των Ελληνικών Σχολείων εγκριθέντα εν τω κατά τον νόμον ΓΣΑ' διαγωνισμώ δια την τετραετίαν 1909-1913
[1909]