Χαρίσης Πούλιος
Αναγνωσματάριον περιέχον ιστορήματα και ποιήματα νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών περιγραφάς τόπων και φυσικών φαινομένων προς χρήσιν της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων και της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1914, 8th edition]