Γεωρ. Σ. Βλέσσας
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δια την Ε' Τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1962]