Στυλ. Δουφεξής
Η Αρχαία Ελλάδα. Δ΄ Δημοτικού
[1946, 3rd edition]