Π. Π. Οικονόμος
Ροβινσών Κρούσος. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων Αμφότερων των Φύλων
[1915]