Ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου : συνταχθέν συμφώνως προς την εγκύκλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης και επί τη βάσει των εσχάτως εν Ελλάδι εγκριθέντων υπό της Α ́ Επιτροπείας προς έγκρισιν των διδακτικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου
[1912]