Ιωάννης Καμπανάς
Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική δια την ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων