Χ. Δημητρακόπουλος
Εκκλησιαστική ιστορία δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και τας συνδιδασκομένας Ε΄ και ΣΤ΄