Χ. Δημητρακόπουλος
Τα θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου ευαγγελικαί περικοπαί Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως με εικόνας και ερμηνευτικάς σημειώσεις