Χ. Δημητρακόπουλος
Τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου – Ε' κατήχησις με έγκριση της Ιεράς Συνόδου
[1933, 2nd edition]