Νικόλαος Μεταξάς
Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις προς χρήσιν των δημοτικών και Αστικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων δοκιμασία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
[1925]