Α. Μπάμπαλης
Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης για την τρίτην τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947]